logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Skarbimierz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Jednostki organizacyjne
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Skarbimierz za 2008 rok
plus OGŁOSZENIA O KONKURSACH
plus OGŁOSZENIE O NABORZE DO URZĘDU GMINY
plus DRUKI DO POBRANIA
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
plus Sołectwa Gminy
minus OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skarbimierz w latach 2004-2010
minus Program Rewitalizacji dla Gminy Skarbimierz na lata 2005 -2013
minus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarbimierz
minus Podatki i opłaty lokalne na 2006r.
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2006 - 2015
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
minus Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2006r.
minus Podatki i opłaty lokalne w 2007r.
minus Regulami utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
minus Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok
minus REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY i ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
minus Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarbimierz
minus PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2011-2013
minus OGŁOSZENIE TARYFY
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANEGO PRZEBIEGU SIECI WN I LOKALIZACJĄ GPZ WRAZ Z
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2012 ROKU
minus Obwieszczenia Wójta
minus Regulamin naboru
plus OGŁOSZENIA O NABORZE DO URZĘDU GMINY
minus Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus WYBORY DO RADY OSIEDLA Skarbimierz Osiedle
minus Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Skarbimierz
plus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W SKARBIMIERZU OSIEDLE
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU 21 października 2007r.
minus WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r.
plus WYBORY SAMORZADOWE 21 listopada 2010r.
plus WYBORY do Sejmu i Senatu 09 października 2011r.
plus OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2012 i 2013r
plus OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
minus NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA
plus OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLE
plus PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
plus DZIERŻAWY I NAJEM NIERUCHOMOŚCI
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2014r.
minus ZEBRANIA WIEJSKIE 2014 ROK
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r.
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU WSPIERANIA ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
minus ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle
minus WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014r.
   minus INFORMACJE dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
   minus INFORMACJE dla kandydatów na radnych
   minus INFORMACJE dla kandydatów na wójta
   minus INFORMACJE dotyczące zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych
   minus OBWIESZCZENIE o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
   minus KALENDARZ WYBORCZY
   minus ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
   minus INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Skarbimierzu
   minus OBWIESZCZENIE GKW o przedłużeniu terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Skarbimierz w okręgu nr 15 w Lipkach
   minus OBWIESZCZENIE o obsadzeniu mandatu radnego w okręgu Nr 15
   minus OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
   minus ZARZĄDZENIE w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowaniakorespondencyjnego w wyborach do rady gminy
   minus UCHWAŁA w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej
   minus WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej
   minus Komunikat GKW - losowanie nadawanie numerów listom kandydatów
   minus KOMUNIKAT GKW - losowanie składu obwodowych komisji wyborczych
   minus UCHWAŁA GKW w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Skarbimierzu
   minus SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - UCHWAŁA
   minus OBWIESZCZENIE GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Skarbimierz
   minus OBWIESZCZENIE GKW o zarejsetrowanych kandydatach na Wójta Gminy Skarbimierz
   minus OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego
   minus INFORMACJA O TERMINIE WYBORÓW, GODZINACH OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH
plus WYBORY DO RADY OSIEDLA SKARBIMIERZ - OSIEDLE 14 grudnia 2014r.
minus HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2015r.
plus WYBORY PREZYDENTA RP 10 MAJA 2015r.
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 14.09.2015r. do 31.10.2015r. dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu - Osiedle
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
minus REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r.
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 25 PAŹDZIERNIKA 2015r
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 16.11.2015r. do 31.12.2015r.dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus KONKURS SPORT NA 2016 ROK
minus REJESTRY
minus ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA HARMONGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SKARBIMIERZ
plus OGŁOSZENIA KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2017r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. INFORMACJE dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
2. INFORMACJE dla kandydatów na radnych
3. INFORMACJE dla kandydatów na wójta
4. INFORMACJE dotyczące zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych
5. OBWIESZCZENIE o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
6. KALENDARZ WYBORCZY
7. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
8. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Skarbimierzu
9. OBWIESZCZENIE GKW o przedłużeniu terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Skarbimierz w okręgu nr 15 w Lipkach
10. OBWIESZCZENIE o obsadzeniu mandatu radnego w okręgu Nr 15
11. OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
12. ZARZĄDZENIE w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowaniakorespondencyjnego w wyborach do rady gminy
13. UCHWAŁA w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej
14. WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej
15. Komunikat GKW - losowanie nadawanie numerów listom kandydatów
16. KOMUNIKAT GKW - losowanie składu obwodowych komisji wyborczych
17. UCHWAŁA GKW w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Skarbimierzu
18. SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - UCHWAŁA
19. OBWIESZCZENIE GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Skarbimierz
20. OBWIESZCZENIE GKW o zarejsetrowanych kandydatach na Wójta Gminy Skarbimierz
21. OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego
22. INFORMACJA O TERMINIE WYBORÓW, GODZINACH OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH

Ilość odwiedzin: 4783
Nazwa dokumentu: WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014r.
Osoba, która wytworzyła informację: Wójt Gminy Skarbimierz
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Skarbimierz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Małgorzata Kubik
Data wytworzenia informacji: 2014-09-02 12:41:13
Data udostępnienia informacji: 2014-09-02 12:41:13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-02 12:46:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner