logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Skarbimierz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Jednostki organizacyjne
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Skarbimierz za 2008 rok
plus OGŁOSZENIA O KONKURSACH
plus OGŁOSZENIE O NABORZE DO URZĘDU GMINY
plus DRUKI DO POBRANIA
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
plus Sołectwa Gminy
minus OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skarbimierz w latach 2004-2010
minus Program Rewitalizacji dla Gminy Skarbimierz na lata 2005 -2013
minus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarbimierz
minus Podatki i opłaty lokalne na 2006r.
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2006 - 2015
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
minus Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2006r.
minus Podatki i opłaty lokalne w 2007r.
minus Regulami utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
minus Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok
minus REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY i ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
minus Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarbimierz
minus PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2011-2013
minus OGŁOSZENIE TARYFY
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANEGO PRZEBIEGU SIECI WN I LOKALIZACJĄ GPZ WRAZ Z
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2012 ROKU
minus Obwieszczenia Wójta
minus Regulamin naboru
plus OGŁOSZENIA O NABORZE DO URZĘDU GMINY
minus Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
plus WYBORY SOŁTYSÓW
minus WYBORY DO RADY OSIEDLA Skarbimierz Osiedle
   minus WYBORY DO RADY OSIEDLA 2010r
minus Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Skarbimierz
plus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W SKARBIMIERZU OSIEDLE
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU 21 października 2007r.
minus WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r.
plus WYBORY SAMORZADOWE 21 listopada 2010r.
plus WYBORY do Sejmu i Senatu 09 października 2011r.
plus OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2012 i 2013r
plus OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
minus NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA
plus OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLE
plus PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
plus DZIERŻAWY I NAJEM NIERUCHOMOŚCI
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2014r.
minus ZEBRANIA WIEJSKIE 2014 ROK
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r.
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU WSPIERANIA ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
minus ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014r.
plus WYBORY DO RADY OSIEDLA SKARBIMIERZ - OSIEDLE 14 grudnia 2014r.
minus HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2015r.
plus WYBORY PREZYDENTA RP 10 MAJA 2015r.
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 14.09.2015r. do 31.10.2015r. dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu - Osiedle
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
minus REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r.
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 25 PAŹDZIERNIKA 2015r
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 16.11.2015r. do 31.12.2015r.dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus KONKURS SPORT NA 2016 ROK
minus REJESTRY
minus ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA HARMONGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SKARBIMIERZ
plus OGŁOSZENIA KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2017r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. WYBORY DO RADY OSIEDLA 2010r

 

Wybory do Rady Osiedla zarządzone na dzień 17 grudnia 2006r.( niedziela ) przeprowadzone będą w lokalu wyborczym - Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle ul. Akacjowa 28 w godzinach od 9.00 do 15.00. Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Gminy Skarbimierz pok. 9.

Wyciąg ze Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Skarbimierz Osiedle 

 Rozdział V.

 Zasady i tryb wyboru do organów osiedla.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.W skład Rady Osiedla wchodzi 15 członków, wybranych spośród mieszkańców w wyborach bezpośrednich

 2.Tworzy się 5 okręgów wyborczych 3-mandatowych.Wójt wyznacza okręgi wyborcze i zarządza termin wyborów do Rady Osiedla

 3.Osiedle jest jednym obwodem głosowania. Wójt powołuje obwodową komisję  wyborczą w 3 osobowym składzie.

 4.Prawo wybierania do Rady Osiedla przysługuje stałym mieszkańcom Osiedla, uprawnionym do głosowania.Wybranym do Rady Osiedla może być każdy , komu przysługuje prawo wybierania

 5.Kandydatów do Rady Osiedla, odrębnie dla każdego okręgu zgłasza się do obwodowej komisji wyborczej ,a na pięć dni przed datą wyborów

 6.Zgłoszenie kandydata powinno zawierać imię ,nazwisko ,wiek ,Pesel ,adres zamieszkania  i numer okręgu wyborczego.Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie

7.Zgłoszenie kandydata do Rady powinno być podpisane przez co najmniej dwóch wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Kandydować można tylko w okręgu  wyborczym, w którym kandydat na stałe zamieszkuje

 8.Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata do Rady podaje także swoje imię, nazwisko, Pesel i adres zamieszkania

 9.Na karcie do głosowania w danym okręgu wyborczym umieszcza się w porządku alfabetycznym  nazwiska i imiona kandydatów

 10.Głosować można najwyżej na trzech kandydatów, stawiając znak

Ilość odwiedzin: 11120
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Wójta
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Małgorzata Kubik
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Małgorzata Kubik
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Małgorzata Kubik
Data wytworzenia informacji: 2006-12-07 07:34:29
Data udostępnienia informacji: 2006-12-07 07:34:29
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-15 12:52:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner