logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Skarbimierz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Jednostki organizacyjne
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Skarbimierz za 2008 rok
plus OGŁOSZENIA O KONKURSACH
plus OGŁOSZENIE O NABORZE DO URZĘDU GMINY
plus DRUKI DO POBRANIA
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
plus Sołectwa Gminy
minus OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skarbimierz w latach 2004-2010
minus Program Rewitalizacji dla Gminy Skarbimierz na lata 2005 -2013
minus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarbimierz
minus Podatki i opłaty lokalne na 2006r.
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2006 - 2015
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
minus Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2006r.
minus Podatki i opłaty lokalne w 2007r.
minus Regulami utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
minus Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok
minus REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY i ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
minus Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarbimierz
minus PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2011-2013
minus OGŁOSZENIE TARYFY
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANEGO PRZEBIEGU SIECI WN I LOKALIZACJĄ GPZ WRAZ Z
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2012 ROKU
minus Obwieszczenia Wójta
minus Regulamin naboru
plus OGŁOSZENIA O NABORZE DO URZĘDU GMINY
minus Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus WYBORY DO RADY OSIEDLA Skarbimierz Osiedle
minus Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Skarbimierz
plus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W SKARBIMIERZU OSIEDLE
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU 21 października 2007r.
minus WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r.
plus WYBORY SAMORZADOWE 21 listopada 2010r.
plus WYBORY do Sejmu i Senatu 09 października 2011r.
plus OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2012 i 2013r
plus OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
minus NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA
plus OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLE
plus PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
plus DZIERŻAWY I NAJEM NIERUCHOMOŚCI
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2014r.
minus ZEBRANIA WIEJSKIE 2014 ROK
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r.
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU WSPIERANIA ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
minus ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014r.
plus WYBORY DO RADY OSIEDLA SKARBIMIERZ - OSIEDLE 14 grudnia 2014r.
minus HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2015r.
plus WYBORY PREZYDENTA RP 10 MAJA 2015r.
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 14.09.2015r. do 31.10.2015r. dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu - Osiedle
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
minus REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r.
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 25 PAŹDZIERNIKA 2015r
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 16.11.2015r. do 31.12.2015r.dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus KONKURS SPORT NA 2016 ROK
minus REJESTRY
minus ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA HARMONGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SKARBIMIERZ
plus OGŁOSZENIA KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2017r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

URZĄD GMINY
   Dane podstawowe
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Numery kont bankowych Urzędu Gminy Skarbimierz
      Godziny urzędowania
         Oświadczenia majątkowe pracowników za 2010
            Małgorzata Kubik - Sekretarz Gminy
            Jacek Monkiewicz - Z-ca Wójta Gminy
            Urszula Zacierka - Skarbnik Gminy
            Joanna Wrębiak - Kierownik GOPS
            Jolanta Pietkiewicz dyr GZPP
            Genowefa Prorok - dyr GZS
            Grażyna Stefańska - Wiceprezes EKO - Skarbimierz
            Andrzej Buchowiecki - Prezes EKO - Skarbimierz
            Jacek Ochmański dyr GBP
            Sławomir Kamiński - Wiceprezes EKO - Skarbimierz
      Oświadczenia majątkowe pracowników za 2003r.
         Barbara Skibińska
         Stanisław Wojnicki
         Genowefa Prorok
         Grażyna Stefańska
         Barbara Homaniec
         Joanna Wrębiak
         Jolanta Pietkiewicz
         Anna Bucyk
         Małgorzata Urysz
         Lucyna Folęga
      Oświadczenia majątkowe pracowników za 2004r.
         Wojnicki Stanisław
         Folęga Lucyna
         Pietkiewicz Jolanta
         Homaniec Barbara
         Urysz Małgorzata
         Prorok Genowefa
         Stefańska Grażyna
         Wrębiak Joanna
         Skibińska Barbara
      Oświadczenia majątkowe pracowników za 2005r.
         Oświadczenia majątkowe pracowników w związku z przejściem na emeryturę
      Oświadczenia majątkowe pracowników za 2006r.
         Bil Zbysław
         Dembińska Małgorzata
         Homaniec Barbara
         Kubik Małgorzata
         Pietkiewicz Jolanta
         Monkiewicz Jacek
         Prorok Genowefa
         Skibińska Barbara
         Stefańska Grażyna
         Urysz Małgorzata
         Wrębiak Joanna
      Oświadczenia majątkowe pracowników za 2007 rok
         Jacek Monkiewicz - Z-ca Wójta Gminy
         Urszula Zacierka - Skarbnik Gminy
         Małgorzata Kubik - Sekretarz Gminy
         Joanna Wrębiak - Kierownik GOPS
         Jolanta Pietkiewicz - Dyrektor GZPP
         Genowefa Prorok - Dyrektor GSP
         Grażyna Stefańska
         Henryk Kończyło
         Jacek Ochmańskai - Dyrektor GBP
      Oświadczenia majątkowe pracowników za 2011r
         Monkiewicz Jacek - Zastępca Wójta
         Zacierka Urszula - Skarbnik Gminy
         Małgorzata Kubik - Sekretarz Gminy
         Joanna Wrębiak - Kierownik GOPS
         Jacek Ochmański
         Andrzej Buchowiecki - Prezes EKO - Skarbimierz
         Grażyna Stefańska - Wiceprezes EKO - Skarbimierz
         Sławomir Kamiński - Wiceprezes EKO - Skarbimierz
      Oświadczenia majątkowe pracowników za 2012r
      OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW ZA 2013r.
      OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW ZA 2014r.
      OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW ZA 2015r.
   Jednostki organizacyjne
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      Gminna Biblioteka Publiczna
         Ogłoszenie- nabór na zastępstwo Główny Księgowy
         Ogłoszenie - nabór na zastępstwo główny księgowy
      Gminny Zespół Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle
      Gminna Szkoła Podstawowa w Skarbimierzu Osiedle
      "EKO - Skarbimierz Sp.zo.o w Skarbimierzu Osiedle
   OCHRONA ŚRODOWISKA
      Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów w Gminie Skarbimierz - ECOTECH POLSKA
      Informacje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięc
         Informacje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć pn.: "Remont ulic: Parkowej, Modrzewiowej, Topolowej, Wierzbowej, Kasztanowej oraz drogi na działce Nr 184/14 w Skarbimierzu Osiedlu"
      Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie nowoczesnego zakładu reklamy wielkoformatowej dzięki zakupowi innowacyjnych maszyn i urządzeń”
      Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Dywersyfikacja oferty firmy WEMARC ze Skarbimierza dzięki zakupowi nowych maszyn i urządzeń” dz. Nr 81.
      Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej- bodowa zakładu prod. puszek
      Informacja o wydanej decyzji środowiskowej- dot. prod. z tektury falistej
      INFORMACJE OD OSÓB FIZYCZNYCH O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
      Obwieszczenie Wójta RI.6220.03.2011 OKPOL
      Raport Oddziaływania na Środowisko OKPOL
      Ogłoszenie Wójta Gminy dot. przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV linii Groszowice - Hermanowice
      Obwieszczenie Wójta Gminy Skarbimierz - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany planu miejscowego
      Ogłoszenie Wójta Gminy Skarbimierz dot."Programu usuwania materiałów zawierających azbestz terenu Gminy Skarbimierz wraz z ze szczegółową inwentaryzacją."
      Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
      Publicznie dostępny wykaz akt - azbest
      Obwieszczenie (ustawa o udost. inf. o środ.) o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany mpzp dla przebudowy linii 110 kV relacji Groszowice-Hermanowice na tereni gm.Skarbimierz wraz z prognozą oddzia
      Obwieszczenie ( ustawa o planowaniu przestrz.) o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany mpzp dla przebudowy linii 110kV relacji Groszowice - Hermanowice - na terenie gm. Skarbimierz wraz z prognozą o
      Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania azb
      REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SKARBIMIERZ
      OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI - DONALDSON w Skarbimierzu 2013r.
      Zawiadomienia Wójta Gminy dot. zmiany planu dla przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice
      OBWIESZCZENIE "Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i drogi w Skarbimierzu - Osiedle "
      ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
      OBWIESZCZENIE SKO W OPOLU z dn.28.11.2013r.
      OBWIESZCZENIE "Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-technicznym"
      OBWIESZCZENIE "Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skarbimierz oraz budowa linii zasilających 110 kV"
      OBWIESZCZENIE - Budowa Stacji Elektroenergetycznej 110/15 kV SKARBIMIERZ o budowie linii zasilających 110 kV
      BUDOWA BIOELEKTROWNI SKARBIMIERZ O MOCY ELEKTRYCZNEJ DO 2,4 MW - raport o oddziaływaniu na środowisko + część opisowa
      "OBWIESZCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA SOOŚ DLA PGN SKARBIMIERZ"
      PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2015-2020
      Propozycja cenowa na zadanie pod nazwą:„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz 2016”
      SYNCHEM Wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Uruchomienie Zakładu Produkcji Estrów Metylowych I i II generacji z odnawialnych źródeł
      Informacja o wszczęciu postępowania dotyczacego wydania pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn "Kanał Odra-Odrzyca"
      Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazifikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
   Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Skarbimierz za 2008 rok
      Jacek Monkiewicz
      Małgorzata Kubik
      Urszula Zacierka
      Joanna Wrębiak
      Genowefa Prorok
      Jolanta Pietkiewicz
      Jacek Ochmański
      Andrzej Buchowiecki - Prezes EKO-Skarbimierz
      Grażyna Stefańska - V-ce Prezes EKO-Skarbimierz
   OGŁOSZENIA O KONKURSACH
      OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLE
      konkursu na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle
      OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2015r wspierania zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
         OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2015r wspierania zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
      OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2016r wspierania zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
   OGŁOSZENIE O NABORZE DO URZĘDU GMINY
      OGŁOSZENIE O NABORZE - MŁODSZY KSIĘGOWY W REFERACIE FINANSOWYM
         LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
         INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
      OGŁOSZENIE O NABORZE NA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO 2013r.
      Gminna Bibiloteka Publiczna Ogłoszenie o naborze na zastępstwo - główny księgowy
      Informacja o wynikach naboru - GBP w Skarbimierzu
   DRUKI DO POBRANIA
      Wniosek o wydanie dowodu osobistego
      Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
      CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WŁADZE GMINY
   Wójt Gminy
      Oświadczenie majątkowe wójta za 2003r.
      Oświadczenie majątkowe Wójta za 2004r.
      Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2005r.
      Oświadczenie majątkowe Wójta na koniec kadencji
      Oświadczenie majątkowe Wójta początek kandencji 2006-2010
      Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta - Jacka Monkiewicza
      Oświadczenie majątkowe Wójta za 2006r.
      Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2007r.
      Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2008 rok
         Oświadczenie majątkowe Wójta str.1
         Oświadczenie majątkowe Wójta str.2
         Oświadczenie majątkowe Wójta str.3
         Oświadczenie majątkowe Wójta str.4
         Oświadczenie majątkowe Wójta str.5
      Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2009 rok
         Oświadczenie majątkowe str.1
         Oświadczenie majątkowe str.2
         Oświadczenie majątkowe str.3
         Oświadczenie majątkowe str.4
         Oświadczenie majątkowe str.5
      Oświadczenie majątkowe Wójta - koniec kadencji 2006-2010
         Andrzej Pulit str.1
         Andrzej Pulit str.2
         Andrzej Pulit str.3
         Andrzej Pulit str.4
         Andrzej Pulit str.5
      Oświadczenie majątkowe Wójta za 2011r.
      Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Skarbimierz za 2012r.
      Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Skarbimierz za 2013r.
      Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy- koniec VI kadencji
      OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY - początek VII kadencji 2014-2018
      Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Skarbimierz za 2014r.
      Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Skarbimierz za 2015r.
   Rada Gminy
      UCHWAŁY RADY GMINY
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 18 października 2007r.
         Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 29 listopada 2007r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 28 grudnia 2007r.
         Uchwały Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2008r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 31 stycznia 2008r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 06 marca 2008r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 03 kwietnia 2008r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 15 maja 2008r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 30 czerwca 2008r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 28 sierpnia 2008r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 30 września 2008r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 30 października 2008r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 27 listopada 2008r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 29 grudnia 2008r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 04 lutego 2009r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 16 marca 2009r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 23 kwietnia 2009r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 21 maja 2009r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 28 maja 2009r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 29 czerwca 2009r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 16 lipca 2009r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 10 września 2009r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 15 października 2009r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 16 listopada 2009r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 30 listopada 2009r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 25 lutego 2010r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 25 marca 2010r.
         Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 29 kwietnia 2010r
            Uchwała nr XXXVIII/268/2010 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia wójtowi absolutorium
            Uchwała Nr XXXVIII/269/2010 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2010r
            Uchwała Nr XXXVIII/270 w sprawie emisji obligacji komunalnych
            Uchwała Nr XXXVIII/271/2010 w spr przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele pw. Św Jakuba w Małujowicach
            Uchwała Nr XXXVIII/272/2010 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego
            Uchwała Nr XXXVIII/273/2010 w sprawie nadania imienia Gminnej Szkole Podstawowej i Gminnemu Gimnazjum w Skarbimierzu Osiedle
            Uchwała Nr XXXVIII/274/2010 w sprawie nadania nazw ulic
            Uchwała Nr XXXVIII/275/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/245/2006 z dnia 6 marca 2006 w sprawie jednoraz. zapomogi z tyt. urodzenia dziecka
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 27 maja 2010r.
            Uchwała Nr XXXIX/276/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
            Uchwała Nr XXXIX/277/2010 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele pw Matki Bożej Różańcowej w Pępicach
            Uchwała Nr XXXIX/278/2010 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Brzezinie
            Uchwała Nr XXXIX/279/2010 w spr nadania nazw ulic w miejscowosci Zielęcice
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 24 czerwca 2010r.
            Uchwała NrXL/ 280/2010 w sprawie budżetu gminy na 2010r.
            Uchwałą Nr XL/281/2010 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele pw Chrystusa Króla w Zieleciciach
            Uchwała nr XL/282/2010 w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wyk. budzetu Gminy za I półrocze roku budzetowego
            Uchwała Nr XL/283/2010 w spr ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skarbimierz
            Uchwała Nr XL/284/2010 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zwanowicach w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle
            Uchwała Nr XL/285/2010 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu
            Uchwała Nr XL/286/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/2008 z dnia 30.06.2008r. w spr przyjęcia do realizacji projektu pn. "Można inaczej"ze środków europejskiego fundusz społecznego
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 09 września 2010r.
            Uchwała Nr XLI/287/2010 w sprawie zmiany budżetu na 2010r.
            Uchwała Nr XLI/288/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rady Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
            Uchwała Nr XLI/289/2010 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele pw. Św. Trójcy w Łukowicach Brzeskich
            Uchwała Nr XLI/290/2010 w spr. ustanowienia programu pomocy mieszkańcom Gminy Skarbimierz poszkodowanym w powodzi jak miała miejsce w maju 2010r
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 28 października 2010r.
            Uchwała Nr XLII/291/2010 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2010r.
            Uchwała Nr XLII/292/2010 w spr określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należnosci pieniężnych
            Uchwała Nr XLII/293/2010 w spr wysokości stawek podatku od nieruchomości
            Uchwała Nr XLII/294/2010 w spr okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
            Uchwała Nr XLII/295/2010 w spr obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2011r.
            Uchwała Nr XLII/296/2010 w spr wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Skarbimierz
            Uchwała Nr XLII/297/2010 w spr nadania nazwy ulicy Pępickiej
            Uchwała Nr XLII/298/2010 w spr zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowosci Kuszyna", "Planu odnowy miejscowości Pawłow"
            Uchwała Nr XLII/299/2010 w spr przystąpienia do realizacji projektu systemowego POKL 09.01.02-16-105/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
         UCHWAŁY RADY GMINY SKARBIMIERZ VI KADENCJI podjete na sesji w dniu 01 grudnia 2010r.
            Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skarbimierz
            Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Skarbimierz
            Uchwała Nr II/3/2010 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skarbimierz
            Uchwała Nr II/4/2010 w sprawie powołania Komisji Rady Gminy i ustalenia ich składów osobowych
            Uchwała Nr II/5/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
            Uchwała Nr II/6/2010 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOGOK"
            Uchwała Nr II/7/2010 w spr zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania scieków
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 23 grudnia 2010r.
            Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
            Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
            Uchwała Nr III/10/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
            Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych
            Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami z art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
            Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania i kontroli
            Uchwała Nr III/14/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/266/2010 z dnia 25.03.2010 w sprawie ustalenia ulg w cenach za jednorazowe przejazdy
            Uchwała Nr III/15/2010 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
            Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 24 stycznia 2011r.
            Uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli
            Uchwała Nr IV/18/2011 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Skarbimierz do rady społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
            Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy
            Uchwała Nr IV/20/2011 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2010 z dnia 01 grudnia 2010 w sprawie zatwierdzenia Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wode i odprowadzania ścieków
            Uchwała Nr IV/21/2011 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany obrebów geodezyjnych Małujowice, Skarbimierz, Skarbimierz Osiedle
            Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2010 z 23.12.2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjete na sesji w dniu 25 lutego 2011r.
            Uchwała Nr V/23/2011 w sprawie stwierdzenia wygasnięcia mandatu
            Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
            Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele pw. Matki Bożej Różańcowej w Pępicach
            Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle
            Uchwała Nr V/27/2011 w sprawie przystąpienia gminy Skarbimierz do Programu "Odnowa wsi w województwie opolskim"
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 28 marca 2011 roku
            Uchwała Nr VI/28/2011 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2011r.
            Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budzecie gminy Skarbimierz na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
            Uchwała Nr VI/30/2011 w sprawie zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Brzezina"
            Uchwała Nr VI/31/2011 w sprawie nadania nazw ulicy Dugiej i Krótkiej w Zielęcicach
            Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie uzupełnienia składu Komisji rewizyjnej
            Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji rewizyjnej
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjete na sesji w dniu 09 maja 2011 roku
            Uchwała Nr VII/34/2011 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2011 rok
            Uchwała Nr VII/35/2011 w sprawie "Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarzadowymi w 2011 roku
            Uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kosciele pw. Św. Jakuba w Małujowicach
            Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele pw. Św Trójcy w Łukowicach Brzeskich
            Uchwała Nr VII/38/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/292/2010 z 28.10.2010 w sprawie okreslenia szczegóowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjete na sesji w dniu 17 czerwca 2011 roku
            Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2010 rok
            Uchwała Nr VIII/40 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
            Uchwała Nr VIII/41 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
            Uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu
            Uchwała Nr VIII/43/2011 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele pw. Św. Chrystusa Króla w Zielęcicach
            Uchwała Nr VIII/44/2011 w spr przyznania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Brzezinie
            Uchwała Nr VIII/45/2011 w spr zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej nalezących do Gminy Skarbimierz
            Uchwała Nr VIII/46/2011 w spr przystąpienia Gminy Skarbimierz do programu "Odnowa wsi w województwie opolskim"
            Uchwała Nr VIII/47/2011 w spr zmiany uchwały nr XVIII/146/2008 z 30.06.2008r w spr przyjęcia programu "Można inaczej"
            Uchwała Nr VIII/48/2011 w spr wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
            Uchwała Nr VIII/49/2011 w spr udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na utworzenie stanowiska konserwatora zabytków
            Uchwała Nr VIII/50/2011 w spr zaopiniowania projektu Rady Powiatu w Nysie
            Uchwała Nr VIII/51/2011 w spr zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Brzeskiego
            Uchwała Nr VIII/52/2011 w spr uzupełnienia składu osobowego komisji oświaty, zdrowia, kultury i sportu
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjete na sesji w dniu 29 sierpnia 2011 roku
            Uchwała Nr IX/53/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy
            Uchwała Nr IX/54/2011 w spr określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
            Uchwała Nr IX/55/2011 w spr zaciągnięcia kredytu
            Uchwała Nr IX/56/2011 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele w Bierzowie
            Uchwała Nr IX/57/2011 w spr przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele w Kruszynie
            Uchwała Nr IX/58/2011 w sprawie powołania komisji ds inwentaryzacji mienia komunalizowanego na rzecz Gminy Skarbimierz
            Uchwała Nr IX/59/2011 w spr okreslenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzon
            Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego
            Uchwała Nr IX/61/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Skarbimierz
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 03 października 2011 roku
            Uchwała Nr X/62/2011 w spr zmiany budżetu gminy na 2011r
            Uchwała Nr X/63/2011 w spr nadania nazwy ulicy w Żłobiźnie
            Uchwała Nr X/64/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Skarbimierz Panu Andrzejowi Pulitowi
            Uchwała Nr X/65/2011 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym gminy
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjete na sesji w dniu 26 października 2011 roku
            Uchwała Nr XI/66/2011 w sprawie ustalenia diet przewodniczacym organów wykonawczych
            Uchwała Nr XI/67/2011 w sprawie rezygnacji z odszkodowania za przyjęty na rzecz Woj. Dolnoślaskiego grunt stanowiacy własność Gminy Skarbimierz
            Uchwała Nr XI/68/2011 w spr wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminę Skarbimierz i Gminę Olszanka ze stowarzyszeniem Brzeska Wieś Historyczna
            Uchwała Nr XI/69/2011 w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjete na sesji w dniu 25 listopada 2011 roku
            Uchwała Nr XII/70/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
            Uchwała Nr XII/71/2011 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
            Uchwała Nr XII/72/2011 w spr wysokości stawek podatku od nieruchomości
            Uchwała Nr XII/73/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012
            Uchwała Nr XII/74/2011 w spr przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania scieków
            Uchwała Nr XII/75/2011 w spr rozpatrzenia skargi p. Barbary Mrowiec na Wójta Gminy
            Uchwała Nr XII/76/2011 w sprawie "Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2012 rok"
            Uchwała Nr XII/77/2011 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego POKL 09.01.02-16-077/11 w ramach PO Kapitał Ludzki
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 19 grudnia 2011 roku
            Uchwała Nr XIII/78/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r
            Uchwała Nr XIII/79/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
            Uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
            Uchwała Nr XIII/81/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finznasowej
            Uchwała Nr XIII/82/2011 w spr zmiany w uchwale nr XII/71/2011 z dnia 25.11.2011r. w sprawie stawek od środków transportowych
            Uchwała Nr XIII/83/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Skarbimierz na lata 2012 - 2016
            Uchwała Nr XIII/84/2011 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Skarbimierzu Osiedle
            Uchwała Nr XIII/85/2011 w spr zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowosci Żłobizna
            Uchwała Nr XIII/86/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żłobizna
            Uchwała Nr XIII/87/2011 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przewidzianego pod budowę napowietrznej linii energetycznej
            Uchwała Nr XIII/88/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi p. Dariusza Nawrockiego na bezczynność Wójta Gminy Skarbimierz
            Uchwała Nr XIII/89/2011 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Gminy Skarbimierz
            Uchwała Nr XIII/90/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - utworzenie stanowiska pracy ds ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 20 lutego 2012 roku
            Uchwała Nr XIV/91/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r.
            Uchwała Nr XIV/92/2012 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele pw Matki Boskiej Królowej Polski w Zwanowicach
            Uchwała Nr XIV/93/2012 w sprawie odroczenia terminu płatności II raty za działkę Nr 184/70 nr 105/13
            Uchwała Nr XIV/94/2012 w spr ustalenia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2012-2016
            Uchwała Nr XIV/95/2012 w sprawie włączenia Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych do Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle
            Uchwała Nr XIV/96/2012 w spr przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2012 rok
            Uchwała Nr XIV/97/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 19 marca 2012 roku
            Uchwała Nr XV/98/2012 w spr zmiany budżetu gminy na 2012r.
            Uchwała Nr XV/99/2012 w spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej
            Uchwała Nr XV/100/2012 w spr odroczenia terminu płatności II raty za działkę Nr 184/70 i Nr 105/13
            Uchwała Nr XV/101/2012 w spr przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Skarbimierz dla części obszaru miejscowosci Łukowice Brzeskie
            Uchwała Nr XV/102/2012 w spr przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2012
            Uchwała Nr XV/103/ 2012 w spr zmiany uchwały nr XII/105/2007 z dnia 29 listopada 2007r w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn Gminna bibliotek Publiczna
            Uchwała Nr XV/104/2012 w spr utworzenia w Gminie Skarbimierz Straży Gminnej
            Uchwała Nr XV/105/2012 w spr uchylenia uchwały Rady Gminy Skarbimierz w spr rezygnacji z odszkodowania za przyjęty na rzecz województwa dolnośląskiego grunt
            Uchwała Nr XV/106/2012 w spr rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiacych fundusz sołecki
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 23 kwietnia 2012 roku
            Uchwała Nr XVI/107/2012 w spr zmiany budzetu gminy na 2012r.
            Uchwała Nr XVI/108/2012 w spr przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kosciele pw Św. Jakuba w Małujowicach
            Uchwała Nr XVI/109/2012 w spr przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele pw Trójcy Św. w Łukowicach Brzeskich
            Uchwała Nr XVI/110/2012 w spr przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele pw Św. Piotra i Pawła w Bierzowie
            Uchwała Nr XVI/111/2012 w sprawie okreslenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiatu godzin zajęć i przynawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym pow
            Uchwała Nr XVI/112/2012 w spr rozpatrzenia skargi p. Genowefy Prorok na Wójta Gminy Skarbimierz
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 01 czerwca 2012 roku
            Uchwała Nr XVII/113/2012 w spr zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2011 rok
            Uchwała Nr XVII/114/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
            Uchwała Nr XVII/115/2012 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2012r.
            Uchwała Nr XVII/116/2012 w spr zmiany wieloletniej prognozy finzansowej
            Uchwała Nr XVII/117/2012 w spr zaciągnięcia kredytu długoterminowego
            Uchwała Nr XVII/118/2012 w spr przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Pępicach
            Uchwała Nr XVII/119/2012 w spr przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwanowicach
            Uchwała Nr XVII/120/2012 w spr zmiany nazwy Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 30 lipca 2012 roku
            Uchwała Nr XVIII/121/2012 w spr zmiany budżetu gminy na 2012r.
            Uchwała Nr XVIII/122/2012 w spr odroczenia terminu płatności II raty za działke nr 184/70 i Nr 105/13
            Uchwała Nr XVIII/123/2012 w spr przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele w Kruszynie
            Uchwała Nr XVIII/124/2012 w spr przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele w Pępicach
            Uchwała Nr XVIII/125/2012 w spr przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościle w Zielęcicach
            Uchwała Nr XVIII/126/2012 w spr nadania nazwy ulicy Opakowaniowa w Skarbimierzu Osiedle
            Uchwała Nr XVIII/127/2012 w spr trybu i rozliczania dotacji niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Skarbimierz
            Uchwała Nr XVIII/128/2012 w sprawie ustalenia herbu i flagi Gminy Skarbimierz
            Uchwała Nr XVIII/129/2012 w spr rozpatrzenia skargi Pana Adama Miller na Wójta Gminy Skarbimierz
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 sierpnia 2012 roku
            Uchwała Nr XIX/130/2012 w spr zmiany budżetu gminy na 2012r
            Uchwała Nr XIX/131/2012 w spr przyznania dotacji na prace konserwatorskie i budowlane przy kościele w Brzezinie
            Uchwałą Nr XIX/132/2012 w spr uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm. Skarbimierz z uwzgl. sieci WN i GPZ
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 24 września 2012 roku
            Uchwała Nr XX/133/2012 w spr zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Skarbimierz Os.
            Uchwała Nr XX/134/2012 w sprawie nadania nazwy ulic Akacjowa, Różana Stokrotki w Żłobiźnie
            Uchwała Nr XX/135/2012 w spr nadania nazwy rondu
            Uchwała Nr XX/136/2012 w spr okreslenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół
            Uchwała Nr XX/137/2012 w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
            Uchwała Nr XX/138/2012 w spr podziału Gminy Skarbimierz na obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 29 października 2012r.
            Uchwała Nr XXI/143/2012 w sprawie zatwierdzenia "Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz i ustalenia do niej dopłaty
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 26 listopada 2012r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2012 roku
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 11 lutego 2013r
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXV Sesji w dniu 18 marca 2013r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXVI Sesji w dniu 03 kwietnia 2013r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXVII sesji w dniu 26 kwietnia 2013r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XXVIII Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 03 czerwca 2013r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXVIII sesji w dniu 03 czerwca 2013r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XXIX Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 28 czerwca 2013r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXIX sesji w dniu 28 czerwca 2013r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XXX Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 09 września 2013r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXX sesji w dniu 09 września 2013r.
         PROJEKT UCHWAŁY na XXXI Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 09 września 2013r.
         Uchwała Rady Gminy Skarbimierz podjęta na XXXI sesji w dniu 09 września 2013r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XXXII Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 28 października 2013r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXII sesji w dniu 28 października 2013r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XXXIII Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 16 grudnia 2013r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXIII sesji w dniu 16 grudnia 2013r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XXXIV Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 21 lutego 2014r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXIV sesji w dniu 21 lutego 2014r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XXXV Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 24 marca 2014r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXV sesji w dniu 24 marca 2014r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XXXVI Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 24 kwietnia 2014r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXVI sesji w dniu 24 kwietnia 2014r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XXXVII Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 23 maja 2014r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXVII sesji w dniu 23 maja 2014r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XXXVIII Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 27 czerwca 2014r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXVIII sesji w dniu 27 czerwca 2014r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XXXIX Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 31 lipca 2014r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXIX sesji w dniu 31 lipca 2014r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XL Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 17 września 2014r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XL sesji w dniu 17 września 2014r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XLI Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 27 października 2014r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XLI sesji w dniu 27 października 2014r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na I Sesję Rady Gminy Skarbimierz (VII Kadencji) w dniu 02 grudnia 2014r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na I i II sesji (VII kadencji) w dniu 02 grudnia 2014r.
         PROGRAM SESJI I PROJEKTY UCHWAŁ na III Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 19 grudnia 2014r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na III sesji (VII kadencji) w dniu 19 grudnia 2014r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na IV Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 27 lutego 2015r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na IV sesji w dniu 27 lutego 2015r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na V Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 24 marca 2015r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na V sesji w dniu 24 marca 2015r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na VI Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 30 kwietnia 2015r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na VI sesji w dniu 30 kwietnia 2015r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na VII Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 19 czerwca 2015r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na VII sesji w dniu 19 czerwca 2015r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na VIII Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 04 września 2015r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na VIII sesji w dniu 04 września 2015r.
         PROGRAM SESJI I PROJEKTY UCHWAŁ na IX Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 26 października 2015r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na IX sesji w dniu 26 października 2015r.
         PROGRAM SESJI I PROJEKTY UCHWAŁ na X Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 27 listopada 2015r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na X sesji w dniu 27 listopada 2015r.
         PROGRAM SESJI I PROJEKTY UCHWAŁ na XI Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 17 grudnia 2015r. r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XI sesji w dniu 18 grudnia 2015r.
         PROGRAM SESJI I PROJEKTY UCHWAŁ na XII Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 26 lutego 2016r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XII sesji w dniu 26 lutego 2016r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XIII Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 30 marca 2016r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XIII sesji w dniu 30 marca 2016r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XIV Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 06 maja 2016r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XIV sesji w dniu 06 maja 2016r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XV Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 17 czerwca 2016r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XV sesji w dniu 17 czerwca 2016r.
         PROJEKT UCHWAŁY NA XVI sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 14 września 2016r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XVII Sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2016r.
         Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2016 r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XIX Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 30 listopada 2016 r.
         UCHWAŁY Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2016 r.
         PROJEKTY UCHWAŁ na XX Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 28 grudnia 2016 r.
         UCHWAŁY Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XX Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2016 r.
      KOMISJE RADY GMINY - KADENCJA 2014-2018
      Oświadczenia majątkowe radnych za 2003r.
         Bruchal Czesław
         Dudziak Andrzej
         Folęga Halina
         Góźdź Marek
         Jacheć Janusz
         Korczyńska Krystyna
         Kulczycki Jan
         Markowska Maria
         Pekar Zbigniew
         Pogorzelski Grzegorz
         Rychter Henryk
         Suchecki Stanisław
         Uryga Zdzisław
         Zakowicz Kazimierz
      Oświadczenia majątkowe radnych za 2004r.
         Dudziak Andrzej
         Bruchal Czesław
         Folęga Halina
         Góźdź Marek
         Hargot Jacek
         Jacheć Janusz
         Korczyńska Krystyna
         Kulczycki Jan
         Markowska Maria
         Pekar Zbigniew
         Pogorzelski Grzegorz
         Rychter Henryk
         Suchecki Stanisław
         Uryga Zdzisław
         Zakowicz Kazimierz
      Oświadczenia majątkowe radnych za 2005 rok
      Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji
      Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji 2006-2010
         Dudziak Andrzej - radny
         Korczyńska Krystyna - radna
         Suchecki Stanisław - radny
         Dembiński Jerzy - Z-ca Przewodniczącego Rady
         Jacheć Janusz - radny
         Góźdź Marek - radny
         Grądziel Paweł - radny
         Hargot Jacek - radny
         Perec Tadeusz - radny
         Zakowicz Kazimierz - radny
         Nawrocki Dariusz - radny
         Markowska Maria - radna
         Świerczek Władysława - radna
         Uryga Zdzisław - radny
      OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2006r. - kadencja 2006-2010
         Kołodziej Marek - Przewodniczący Rady Gminy
         Dembiński Jerzy - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
         Dudziak Andrzej - radny
         Góźdź Marek - radny
         Grądziel Paweł - radny
         Hargot Jacek - radny
         Jacheć Janusz - radny
         Korczyńska Krystyna - radna
         Markowska Maria - radna
         Nawrocki Dariusz - radny
         Perec Tadeusz - radny
         Świerczek Władysława - radna
         Uryga Zdzisław - radny
         Zakowicz Kazimierz - radny
         Barcicka Anna
      Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 rok
         Marek Kołodziej - Przewodniczący Rady Gminy
         Jerzy Dembiński - Z-ca Przewodniczącego Rady
         Andrzej Dudziak -radny
         Marek Góźdź - radny
         Paweł Grądziel - radny
         Jacek Hargot - radny
         Janusz Jacheć - radny
         Krystyna Korczyńska - radna
         Maria Markowska - radna
         Dariusz Nawrocki - radny
         Tadeusz Perec - radny
         Anna Barcicka - radna
         Władysława Świerczek - radna
         Zdzisław Uryga - radny
         Kazimierz Zakowicz - radny
      Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Skarbimierz za 2008 rok
         Marek Kołodziej - Przewodniczący Rady Gminy
         Dembiński Jerzy - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
         Dudziak Andrzej
         Góźdź Marek
         Grądziel Paweł
         Hargot Jacek
         Jacheć Janusz
         Korczyńska Krystyna
         Markowska Maria
         Nawrocki Dariusz
         Perec Tadeusz
         Barcicka Anna
         Świerczek Władysława
         Uryga Zdzisław
         Zakowicz Kazimierz
      Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 rok
         Kołodziej Marek - Przewodniczący Rady Gminy
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Dembiński Jerzy - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Dudziak Andrzej
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majatkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Góźdź Marek
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Grądziel Paweł
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Hargot Jacek
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Jacheć Janusz
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Korczyńska Krystyna
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Markowska Maria
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Nawrocki Dariusz
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Perec Tadeusz
            Oświadczenie majatkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Barcicka Anna
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Świerczek Władysława
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Uryga Zdzisław
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
         Zakowicz Kazimierz
            Oświadczenie majątkowe str.1
            Oświadczenie majątkowe str.2
            Oświadczenie majątkowe str.3
      RADA GMINY SKARBIMIERZ - KADENCJA 2010 -214
      Oświadczenia radnych koniec kadencji 2006-2010
         Marek Kołodziej - Przewodniczący Rady Gminy
            oświadczenie majątkowe str.1
            oświadczenie majątkowe str.2
            oświadczenie majatkowe str3
            oświadczenie majatkowe str.4
      Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Skarbimierz za 2011r.
         Marek Kołodziej - Przewodniczący Rady Gminy
         Jerzy Dembiński - Z-ca Przewodniczacego Rady Gminy
         Jarosław Dobrowolski - radny
         Janusz Jacheć - radny
         Kazimierz Zakowicz - radny
         Mariusz Firek - radny
         Małgorzata Kowalska - radna
         Paweł Grądziel - radny
         Piotr Szkoda - radny
         Robert Duś - radny
         Ryszard Kwaśnica - radny
         Stanisław Drozd - radny
         Tadeusz Perec - radny
         Wiesław Kubicki - radny
         Władysława Świerczek - radna
      OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY SKARBIMIERZ ZA 2012 ROK
      OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY SKARBIMIERZ ZA 2013 rok
      OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY - koniec VI kadencji
         Marek Kołodziej - Przewodniczący Rady Gminy
         Jerzy Dembiński - Z-ca Przewodniczacego Rady Gminy
         Jarosław Dobrowolski - radny
         Janusz Jacheć - radny
         Kazimierz Zakowicz - radny
         Mariusz Firek - radny
         Małgorzata Kowalska - radna
         Paweł Grądziel - radny
         Piotr Szkoda - radny
         Robert Duś - radny
         Ryszard Kwaśnica - radny
         Stanisław Drozd - radny
         Tadeusz Perec - radny
         Wiesław Kubicki - radny
         Władysława Świerczek - radna
      WYKAZ RADNYCH kadencja 2014 - 2018
      OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY - VII kadencji 2014-2018
      OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY - za 2014r.
      OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY ZA 2015 ROK
   Sołectwa Gminy
      Sołectwo Bierzów
      Sołectwo Brzezina
      Sołectwo Kopanie
      Sołectwo Kruszyna
      Sołectwo Lipki
      Sołectwo Łukowice Brzeskie
      Sołectwo Małujowice
      Sołectwo Pawłów
      Sołectwo Pępice
      Sołectwo Prędocin
      Sołectwo Skarbimierz
      Sołectwo Zielęcice
      Sołectwo Zwanowice
      Sołectwo Żłobizna
      osiedle Skarbimierz Osiedle
      WYKAZ SOŁTYSÓW kadencja 2014 - 2018
   OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY

PRAWO LOKALNE
   Statut
   Budżet
      Projekt budżetu Gminy Skarbimierz na 2005 rok
         Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skarbimierz na dzień 30.09.2004r.
      Budżet Gminy Skarbimierz na 2005 rok
      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarbimierz za 2004 rok
      Budżet Gminy na 2006r.
      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarbimierz za 2005 rok
      Budżet gminy na 2007r.
      Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok
      Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku
      BUDŻET GMINY NA 2008r.
      Informacja wykonania budzetu gminy za I półrocze 2009r.
      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarbimierz za 2007 rok
      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarbimierz za 2008 rok
      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarbimierz za 2009 rok
      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarbimierz za 2010 rok
      Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
      Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok
      BUDŻET GMINY SKARBIMIERZ NA 2013r
      Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku
      BUDŻET GMINY NA 2014 ROK
      Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2013 rok
      Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku
      BUDŻET GMINY NA 2015 ROK.
      Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku
      BUDŻET GMINY NA 2016 ROK.
      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarbimierz za 2014 rok
      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarbimierz za 2015 rok
      Informacja w wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku.
      Projekt budżetu Gminy Skarbimierz na 2017 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028
      Budżet Gminy Skarbimierz na 2017 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028
   Podatki i opłaty lokalne
      Formularze podatkowe
      Formularze podatkowe na 2006 rok
      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn. org. którym w 2005r. udzielono w zakresie podatków ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono na raty
      Odroczenia 2006- umorzenia 2006- wykaz osób prawnych i fizycznych
      Wykaz osób którym odroczono w 2007 roku podatek
      Wykaz umorzeń w 2007 roku
      Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku
      Wykaz umorzeń i odroczeń podatkowych w 2008 roku
      PODATKI 2010
      Wykaz umorzeń i odroczeń podatkowych w 2009 roku
      Umorzenia i odroczenia za 2010r.
      PODATKI NA 2012
         Uchwały
            Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXVII sesji w dniu 26 kwietnia 2013r.
      Wykaz odroczeń i umorzeń w 2011 roku
      PODATKI NA 2013 R
      Wykaz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych - pomoc publiczna za 2012rok (inne niż de minimis)
      Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń ( pomocy de minimis ) w 2012 roku w kwocie przewyższającej 500zł.
      Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w 2012 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
      Wykaz umorzeń osób prawnych (de minimis) w 2012r. w kwocie przewyższającej 500zł.
      Wykaz odroczeń - osób fizycznych i osób prawnych - w kwocie przewyższającej 500zł.
      PODATKI NA 2014 ROK
      Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń ( pomocy de minimis ) w 2013 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
      Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
      Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w 2013 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
      WYKAZ UMORZEŃ I ODROCZEŃ ZA 2013r.
      PODATKI NA 2015 ROK
         Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
      WYKAZ UMORZEŃ W 2014 ROKU
      DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
      Uchwała Nr X/69/2015 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
      Uchwała Nr X/70/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
      Uchwała Nr X/71/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
      FORMULARZE PODATKOWE NA 2016 rok
      Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń ( pomocy de minimis ) w 2015 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
      Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
      Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w 2015 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
      WYKAZ UMORZEŃ ZA 2015r. - OSOBY PRAWNE
      WYKAZ ODROCZEŃ ZA 2015r. -OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE
      ULGI NABYCIA GRUNTÓW ZA 2015 ROK
      PODATKI 2017
         Uchwała nr XIX/135/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
         Uchwała nr XVIII/126/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok
   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skarbimierz w latach 2004-2010
      Zmiana Planu Rozwoju Lokalnego
   Program Rewitalizacji dla Gminy Skarbimierz na lata 2005 -2013
   Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarbimierz
   Podatki i opłaty lokalne na 2006r.
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2006 - 2015
   Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
   Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2006r.
   Podatki i opłaty lokalne w 2007r.
   Regulami utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
   Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
   Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok
   REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY i ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
   Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarbimierz
   PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2011-2013
   OGŁOSZENIE TARYFY
   OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANEGO PRZEBIEGU SIECI WN I LOKALIZACJĄ GPZ WRAZ Z

INNE
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2012 ROKU
      Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu
      Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora UG Skarbimierz
      Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta UG Skarbimierz
      OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2009 ROKU
      KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE
      OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2010 ROKU
      Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych dotyczących nowotworu piersi, w
      Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych dotyczących nowotworu piersi, w
      SPIS ROLNY 2010r. NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
      Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r poprawy estetyki wsi, współfifnansowania budowy hali sportowej we wsi Lipki, współfinansowanie budowy chodników
      OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU NA 2013r.
      Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r poprawy estetyki wsi, współfifnansowania budowy hali sportowej we wsi Lipki, współfinansowanie budowy chodników
      OGŁOSZENIE OFERTY ZADANIA PUBLICZNEGO pn. POWRÓT BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI
      OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2011 ROKU
   Obwieszczenia Wójta
   Regulamin naboru
   OGŁOSZENIA O NABORZE DO URZĘDU GMINY
      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Skarbimierz
      Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowego
      OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO W URZĘDZIE GMINY SKARBIMIERZ
      Ogłoszenie o naborze na stanowisku Referent w Referacie Rolno-Inwestycyjnym Urzędu Gminy Skarbimierz
      OGŁOSZENIE O NABORZE NA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO 2013r.
      OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INFORMATYKA
         LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
   WYBORY SOŁTYSÓW
      WYBORY SOŁTYSÓW 2010r.
   WYBORY DO RADY OSIEDLA Skarbimierz Osiedle
      WYBORY DO RADY OSIEDLA 2010r
   Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Skarbimierz
   OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W SKARBIMIERZU OSIEDLE
      LISTA KANDYDATÓW
      WYNIKI NABORU
   WYBORY DO SEJMU I SENATU 21 października 2007r.
   WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r.
   WYBORY SAMORZADOWE 21 listopada 2010r.
      WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY I WÓJTA GMINY SKARBIMIERZ 21 listopada 2010r.
   WYBORY do Sejmu i Senatu 09 października 2011r.
      Akty prawne
      Zarządzenie Wójta o wyznaczonych miejscach na bezpłatne plakatowanie obwieszczeń
      Obwieszczenie Wójta - informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych lokalach komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych
      INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      POWOŁYWANIE KOMISJI OBWODOWYCH
      Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora
      Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
      Zarządzenie Wójta Gminy Skarbimierz o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych
   OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2012 i 2013r
      Konkurs na realizację w 2012 roku wspierania zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
   OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
      Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Gimnazjum w Skarbimierzu Osiedle, Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle i Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Sk
   NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA
   OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLE
      OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLE 2013
   PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
      WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
         Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu
         Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej -Zielęcice
         Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierzprzeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
         Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
         WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ (DZ. NR 295/38 Żłobizna),
         Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Lipki stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 245/7
         wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 32/3 Kopanie),
         wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 17/1 Prędocin),
         wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. nr 435, nr 434, nr 274/9 i 437 położone w Łukowicach Brzeskich),
         wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 69/2 Kruszyna- Dom Ludowy
         wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 13/5 Kopanie - Dom Ludowy
         wykaz nieruchomości przeznaczonej do SPRZEDAŻY - dz. nr 504-2, NR 506-2 LIPKI,
         Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. nr 167/16 w Skarbimierzu-Osiedle
         Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 184/150 w Skarbimierzu-Osiedle
         Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 184/132 w Skarbimierzu-Osiedle
      OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
         Wójt Gminy Skarbimierz ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Lipkach dz. nr 504/6 oraz dz. nr 506/2.
         ogłoszenie ogłasza ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Skarbimierzu-Osiedle
         Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Skarbimierz - Osiedle
         ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Skarbimierzu-Osiedle
         Wykaz nieruchomości przenaczononej do sprzedaży Skarbimierz - Osiedle
         OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - Skarbimierz - Osiedle
         Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Zielęcice
         Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej -Zielęcice
         Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży Skarbimierz-Osiedle działki nr 184/146, nr 184/147, nr 184/148
         OGŁOSZENIE O PRZETARGU Skarbimierz-Osiedle działki nr 184/146, nr 184/147, nr 184/148
         I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż nawłasność nieruchomości gruntowych położonych w Łukowicach Brzeskich.
         Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nr 75/18 i nr 138 w skarbimierzu - Osiedle
         Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nr 75/18 i nr 138 w Skarbimierzu - Osiedle
         wykaz nieruchomosci stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży DZ. NR 184/121, NR 184/149 SKARBIMIERZ-OSIEDLE
         OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI(DZ. NR 75/18, NR 138 Skarbimierz-Osiedle),
         OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - ŁUKOWICE BRZESKIE
         ogłoszenie o przetargu *SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI* (dz. nr 184/149, nr 184/121 Skarbimierz - Osiedle
         WYKAZ NIERUCHOMOŚCI *SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI* (DZ. NR 130 i 131, NR 132 i 133, NR 151, NR 75/49 - Skarbimierz - Osiedle)
         ogłoszenie o przetargu *SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI* (dz. nr 130 i 131, nr 132 i 133, nr 151, nr 75/49 Skarbimierz-Osiedle
         Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Kopaniu dz.nr 32/3
         Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Prędocini dz.nr 17/1
         Wójt Gminy Skarbimierz ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Łukowicach Brzeskich, oznaczonej jako działka nr 435
         ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Dom Ludowy Kopanie
         ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Dom Ludowy Kruszyna
         wykaz nieruchomości przeznaczonej do SPRZEDAŻY - dz. nr 245/5 LIPKI
         Wójt Gminy Skarbimierz ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Kopaniu, oznaczonej jako działka nr 13/5.
         Wójt Gminy Skarbimierz ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Łukowicach Brzeskich, oznaczonej jako działka nr 435
         Wójt Gminy Skarbimierz ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego, oznaczonego jako dz. nr 332 w Pawłowie
         Wójt Gminy Skarbimierz ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego, oznaczonego jako dz. nr 83/2 w Kopaniu
         Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. nr 184/132 położonej w Skarbimierzu-Osiedle
         Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. nr 184/150 położonej w Skarbimierzu-Osiedle
      Wykaz nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Kruszynie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
      Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Łukowicach Brzeskich
      I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Kruszynie
      I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Łukowicach Brzeskich.
      Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Skarbimierz-Osiedle
      ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Skarbimierzu-Osiedle
      ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Skarbimierzu-Osiedle
      II ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Łukowicach Brzeskich.
      Wykaz nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w miejscowosci Kopanie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
      Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
      Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
      Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
      Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
      Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
      Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego 165/1 Skarbimierz - Osiedle
      Ogłaoszenie ustnego przetargu ograniczonego na sprzedażnieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu Osiedlu
      Ogłoszenie ustnego przetargu ograniczonego na sprzedażnieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu Osiedlu 165/1
      OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż Skarbimierz-Osiedle działki nr 184/146, nr 184/147, nr 184/148
   DZIERŻAWY I NAJEM NIERUCHOMOŚCI
      Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem z dnia 14 stycznia 2014r.
      Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat z dnia 14 stycznia 2014r.
      OGŁOSZENIE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W NAJEM LOKALU O POW.UŻYTKOWEJ 63,56m2 POŁOŻONEGO W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W ZIELĘCICACH
      Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem- Łukowice Brzeskie
      Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
      Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Pępice
      Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Małujowice
      Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Lipki
      przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych - Lipki, Skarbimierz
      Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczone do oddania w dzierżawę - Skarbimierz - osiedle
      I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych - Skarbimierz-Osiedle
      Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem Skarbimierz-Osiedle
      Wykaz nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę - Skarbimierz-Osiedle
      Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych
      Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- część działki nr 268/2
      Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat Kopanie i Zwanowice
      Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem - Łukowice Brzeskie
      Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Lipki, Pawłów, Kopanie, Bierzów
      Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - sołectwa
      Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę w Pawłowie
      Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem - Zielęcice
      Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Zwanowice
      Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat Brzezina
      Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Kopanie
      Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy -działka nr 57 w miejscowości Kruszyna
      Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Zielęcice
      ogłoszenie o przetargu dz. nr 463, nr 462 położone w Zielęcicach
      Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Skarbimierz
      Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Kopanie - Pawłów - Zwanowice
      Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Małujowcie , Kopanie, Prędocin, Pępice
      Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat dz.nr 45/2 w Kopaniu
      wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę dz. nr 19-1, nr 17-1 Prędocin
      wykaz nieruchomości przeznaczonej do DZIERŻAWY - dz. nr 194/5 i 194/10 LIPKI
      Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Pawłów, Brzezina, Bierzów, Kopanie
      Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - dz. 19/14 w Zwanowicach
      Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - cz. dz. nr 238 i 239 w Pawłowie, i dz. nr 137/2 w Zwanowicach
      Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem - lokal usytuowany w budynku Domu Ludowego na dz. nr 244 w Małujowicach
   OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2014r.
   ZEBRANIA WIEJSKIE 2014 ROK
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r.
      Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
      Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
      Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
      Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
      Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
      Siedziby obwodowych komisji wyborczych Gminy Skarbimierz
      Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych gminy Skarbimierz do stanu faktycznego
      Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
      Informacja o numerze okręgu wyborczego dla województwa opolskiego
      Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach do Parlamentu Europejskiego
      Informacja o warunkach głosowania
   OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU WSPIERANIA ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
   ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle
   WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014r.
      INFORMACJE dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
      INFORMACJE dla kandydatów na radnych
      INFORMACJE dla kandydatów na wójta
      INFORMACJE dotyczące zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych
      OBWIESZCZENIE o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
      KALENDARZ WYBORCZY
      ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
      INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Skarbimierzu
      OBWIESZCZENIE GKW o przedłużeniu terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Skarbimierz w okręgu nr 15 w Lipkach
      OBWIESZCZENIE o obsadzeniu mandatu radnego w okręgu Nr 15
      OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
      ZARZĄDZENIE w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowaniakorespondencyjnego w wyborach do rady gminy
      UCHWAŁA w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej
      WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej
      Komunikat GKW - losowanie nadawanie numerów listom kandydatów
      KOMUNIKAT GKW - losowanie składu obwodowych komisji wyborczych
      UCHWAŁA GKW w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Skarbimierzu
      SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - UCHWAŁA
      OBWIESZCZENIE GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Skarbimierz
      OBWIESZCZENIE GKW o zarejsetrowanych kandydatach na Wójta Gminy Skarbimierz
      OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego
      INFORMACJA O TERMINIE WYBORÓW, GODZINACH OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH
   WYBORY DO RADY OSIEDLA SKARBIMIERZ - OSIEDLE 14 grudnia 2014r.
      1. Zarządzenie Wójta o okręgach wyborczych i zarządzonym terminie wyborów.
      2. Zgłoszenie kandydata.
      3. Oświadczenie kandydata - zgoda na kandydowanie.
      informację o zgłoszonych kandydatach
   HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ
   OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2015r.
   WYBORY PREZYDENTA RP 10 MAJA 2015r.
      Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym
      Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
      Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
      Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
      Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP
      Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Przezydenta RP
      Obwieszczenie Wójta o obwodach głosowania
   OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 14.09.2015r. do 31.10.2015r. dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
   OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu - Osiedle
   WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
   REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r.
   WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 25 PAŹDZIERNIKA 2015r
   OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 16.11.2015r. do 31.12.2015r.dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
   KONKURS SPORT NA 2016 ROK
   REJESTRY
   ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA HARMONGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SKARBIMIERZ
   OGŁOSZENIA KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2017r.
      Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji na 2017r.

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner