logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Skarbimierz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Jednostki organizacyjne
minus OCHRONA ŚRODOWISKA
   minus Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów w Gminie Skarbimierz - ECOTECH POLSKA
   plus Informacje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięc
   minus Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie nowoczesnego zakładu reklamy wielkoformatowej dzięki zakupowi innowacyjnych maszyn i urządzeń”
   minus Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Dywersyfikacja oferty firmy WEMARC ze Skarbimierza dzięki zakupowi nowych maszyn i urządzeń” dz. Nr 81.
   minus Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej- bodowa zakładu prod. puszek
   minus Informacja o wydanej decyzji środowiskowej- dot. prod. z tektury falistej
   minus INFORMACJE OD OSÓB FIZYCZNYCH O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
   minus Obwieszczenie Wójta RI.6220.03.2011 OKPOL
   minus Raport Oddziaływania na Środowisko OKPOL
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy dot. przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV linii Groszowice - Hermanowice
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Skarbimierz - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany planu miejscowego
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy Skarbimierz dot."Programu usuwania materiałów zawierających azbestz terenu Gminy Skarbimierz wraz z ze szczegółową inwentaryzacją."
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
   minus Publicznie dostępny wykaz akt - azbest
   minus Obwieszczenie (ustawa o udost. inf. o środ.) o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany mpzp dla przebudowy linii 110 kV relacji Groszowice-Hermanowice na tereni gm.Skarbimierz wraz z prognozą oddzia
   minus Obwieszczenie ( ustawa o planowaniu przestrz.) o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany mpzp dla przebudowy linii 110kV relacji Groszowice - Hermanowice - na terenie gm. Skarbimierz wraz z prognozą o
   minus Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania azb
   minus REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SKARBIMIERZ
   minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI - DONALDSON w Skarbimierzu 2013r.
   minus Zawiadomienia Wójta Gminy dot. zmiany planu dla przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice
   minus OBWIESZCZENIE "Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i drogi w Skarbimierzu - Osiedle "
   minus ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
   minus OBWIESZCZENIE SKO W OPOLU z dn.28.11.2013r.
   minus OBWIESZCZENIE "Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-technicznym"
   minus OBWIESZCZENIE "Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skarbimierz oraz budowa linii zasilających 110 kV"
   minus OBWIESZCZENIE - Budowa Stacji Elektroenergetycznej 110/15 kV SKARBIMIERZ o budowie linii zasilających 110 kV
   minus BUDOWA BIOELEKTROWNI SKARBIMIERZ O MOCY ELEKTRYCZNEJ DO 2,4 MW - raport o oddziaływaniu na środowisko + część opisowa
   minus "OBWIESZCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA SOOŚ DLA PGN SKARBIMIERZ"
   minus PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2015-2020
   minus Propozycja cenowa na zadanie pod nazwą:„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz 2016”
   minus SYNCHEM Wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Uruchomienie Zakładu Produkcji Estrów Metylowych I i II generacji z odnawialnych źródeł
   minus Informacja o wszczęciu postępowania dotyczacego wydania pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn "Kanał Odra-Odrzyca"
   minus Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazifikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
plus Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Skarbimierz za 2008 rok
plus OGŁOSZENIA O KONKURSACH
plus OGŁOSZENIE O NABORZE DO URZĘDU GMINY
plus DRUKI DO POBRANIA
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
plus Sołectwa Gminy
minus OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skarbimierz w latach 2004-2010
minus Program Rewitalizacji dla Gminy Skarbimierz na lata 2005 -2013
minus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarbimierz
minus Podatki i opłaty lokalne na 2006r.
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2006 - 2015
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
minus Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2006r.
minus Podatki i opłaty lokalne w 2007r.
minus Regulami utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
minus Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok
minus REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY i ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
minus Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarbimierz
minus PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2011-2013
minus OGŁOSZENIE TARYFY
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANEGO PRZEBIEGU SIECI WN I LOKALIZACJĄ GPZ WRAZ Z
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2012 ROKU
minus Obwieszczenia Wójta
minus Regulamin naboru
plus OGŁOSZENIA O NABORZE DO URZĘDU GMINY
minus Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus WYBORY DO RADY OSIEDLA Skarbimierz Osiedle
minus Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Skarbimierz
plus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W SKARBIMIERZU OSIEDLE
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU 21 października 2007r.
minus WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r.
plus WYBORY SAMORZADOWE 21 listopada 2010r.
plus WYBORY do Sejmu i Senatu 09 października 2011r.
plus OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2012 i 2013r
plus OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
minus NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA
plus OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLE
plus PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
plus DZIERŻAWY I NAJEM NIERUCHOMOŚCI
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2014r.
minus ZEBRANIA WIEJSKIE 2014 ROK
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r.
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU WSPIERANIA ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
minus ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014r.
plus WYBORY DO RADY OSIEDLA SKARBIMIERZ - OSIEDLE 14 grudnia 2014r.
minus HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2015r.
plus WYBORY PREZYDENTA RP 10 MAJA 2015r.
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 14.09.2015r. do 31.10.2015r. dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu - Osiedle
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
minus REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r.
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 25 PAŹDZIERNIKA 2015r
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 16.11.2015r. do 31.12.2015r.dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus KONKURS SPORT NA 2016 ROK
minus REJESTRY
minus ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA HARMONGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SKARBIMIERZ
plus OGŁOSZENIA KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2017r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD GMINY > OCHRONA ŚRODOWISKA

Spis dokumentów:
1. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów w Gminie Skarbimierz - ECOTECH POLSKA
2. Informacje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięc
3. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie nowoczesnego zakładu reklamy wielkoformatowej dzięki zakupowi innowacyjnych maszyn i urządzeń”
4. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Dywersyfikacja oferty firmy WEMARC ze Skarbimierza dzięki zakupowi nowych maszyn i urządzeń” dz. Nr 81.
5. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej- bodowa zakładu prod. puszek
6. Informacja o wydanej decyzji środowiskowej- dot. prod. z tektury falistej
7. INFORMACJE OD OSÓB FIZYCZNYCH O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
8. Obwieszczenie Wójta RI.6220.03.2011 OKPOL
9. Raport Oddziaływania na Środowisko OKPOL
10. Ogłoszenie Wójta Gminy dot. przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV linii Groszowice - Hermanowice
11. Obwieszczenie Wójta Gminy Skarbimierz - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany planu miejscowego
12. Ogłoszenie Wójta Gminy Skarbimierz dot."Programu usuwania materiałów zawierających azbestz terenu Gminy Skarbimierz wraz z ze szczegółową inwentaryzacją."
13. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
14. Publicznie dostępny wykaz akt - azbest
15. Obwieszczenie (ustawa o udost. inf. o środ.) o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany mpzp dla przebudowy linii 110 kV relacji Groszowice-Hermanowice na tereni gm.Skarbimierz wraz z prognozą oddzia
16. Obwieszczenie ( ustawa o planowaniu przestrz.) o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany mpzp dla przebudowy linii 110kV relacji Groszowice - Hermanowice - na terenie gm. Skarbimierz wraz z prognozą o
17. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania azb
18. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SKARBIMIERZ
19. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI - DONALDSON w Skarbimierzu 2013r.
20. Zawiadomienia Wójta Gminy dot. zmiany planu dla przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice
21. OBWIESZCZENIE "Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i drogi w Skarbimierzu - Osiedle "
22. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
23. OBWIESZCZENIE SKO W OPOLU z dn.28.11.2013r.
24. OBWIESZCZENIE "Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-technicznym"
25. OBWIESZCZENIE "Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skarbimierz oraz budowa linii zasilających 110 kV"
26. OBWIESZCZENIE - Budowa Stacji Elektroenergetycznej 110/15 kV SKARBIMIERZ o budowie linii zasilających 110 kV
27. BUDOWA BIOELEKTROWNI SKARBIMIERZ O MOCY ELEKTRYCZNEJ DO 2,4 MW - raport o oddziaływaniu na środowisko + część opisowa
28. "OBWIESZCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA SOOŚ DLA PGN SKARBIMIERZ"
29. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2015-2020
30. Propozycja cenowa na zadanie pod nazwą:„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz 2016”
31. SYNCHEM Wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Uruchomienie Zakładu Produkcji Estrów Metylowych I i II generacji z odnawialnych źródeł
32. Informacja o wszczęciu postępowania dotyczacego wydania pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn "Kanał Odra-Odrzyca"
Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego
33. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazifikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Ilość odwiedzin: 10249
Nazwa dokumentu: OCHRONA ŚRODOWISKA
Osoba, która wytworzyła informację: Referat Rolno Inwestycyjny
Osoba, która odpowiada za treść: Referat Rolno - Inwestycyjny
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Małgorzata Kubik
Data wytworzenia informacji: 2009-05-20 15:23:25
Data udostępnienia informacji: 2009-05-20 15:23:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-20 15:25:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner