logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Skarbimierz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Jednostki organizacyjne
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Skarbimierz za 2008 rok
plus OGŁOSZENIA O KONKURSACH
plus OGŁOSZENIE O NABORZE DO URZĘDU GMINY
plus DRUKI DO POBRANIA
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
plus Sołectwa Gminy
minus OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus Formularze podatkowe
   minus Formularze podatkowe na 2006 rok
   minus Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn. org. którym w 2005r. udzielono w zakresie podatków ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono na raty
   minus Odroczenia 2006- umorzenia 2006- wykaz osób prawnych i fizycznych
   minus Wykaz osób którym odroczono w 2007 roku podatek
   minus Wykaz umorzeń w 2007 roku
   minus Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku
   minus Wykaz umorzeń i odroczeń podatkowych w 2008 roku
   minus PODATKI 2010
   minus Wykaz umorzeń i odroczeń podatkowych w 2009 roku
   minus Umorzenia i odroczenia za 2010r.
   plus PODATKI NA 2012
   minus Wykaz odroczeń i umorzeń w 2011 roku
   minus PODATKI NA 2013 R
   minus Wykaz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych - pomoc publiczna za 2012rok (inne niż de minimis)
   minus Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń ( pomocy de minimis ) w 2012 roku w kwocie przewyższającej 500zł.
   minus Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w 2012 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
   minus Wykaz umorzeń osób prawnych (de minimis) w 2012r. w kwocie przewyższającej 500zł.
   minus Wykaz odroczeń - osób fizycznych i osób prawnych - w kwocie przewyższającej 500zł.
   minus PODATKI NA 2014 ROK
   minus Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń ( pomocy de minimis ) w 2013 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
   minus Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
   minus Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w 2013 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
   minus WYKAZ UMORZEŃ I ODROCZEŃ ZA 2013r.
   plus PODATKI NA 2015 ROK
   minus WYKAZ UMORZEŃ W 2014 ROKU
   minus DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
   minus Uchwała Nr X/69/2015 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
   minus Uchwała Nr X/70/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
   minus Uchwała Nr X/71/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   minus FORMULARZE PODATKOWE NA 2016 rok
   minus Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń ( pomocy de minimis ) w 2015 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
   minus Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
   minus Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w 2015 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
   minus WYKAZ UMORZEŃ ZA 2015r. - OSOBY PRAWNE
   minus WYKAZ ODROCZEŃ ZA 2015r. -OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE
   minus ULGI NABYCIA GRUNTÓW ZA 2015 ROK
   plus PODATKI 2017
plus Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skarbimierz w latach 2004-2010
minus Program Rewitalizacji dla Gminy Skarbimierz na lata 2005 -2013
minus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarbimierz
minus Podatki i opłaty lokalne na 2006r.
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2006 - 2015
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
minus Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2006r.
minus Podatki i opłaty lokalne w 2007r.
minus Regulami utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
minus Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok
minus REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY i ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
minus Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarbimierz
minus PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2011-2013
minus OGŁOSZENIE TARYFY
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANEGO PRZEBIEGU SIECI WN I LOKALIZACJĄ GPZ WRAZ Z
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2012 ROKU
minus Obwieszczenia Wójta
minus Regulamin naboru
plus OGŁOSZENIA O NABORZE DO URZĘDU GMINY
minus Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus WYBORY DO RADY OSIEDLA Skarbimierz Osiedle
minus Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Skarbimierz
plus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W SKARBIMIERZU OSIEDLE
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU 21 października 2007r.
minus WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r.
plus WYBORY SAMORZADOWE 21 listopada 2010r.
plus WYBORY do Sejmu i Senatu 09 października 2011r.
plus OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2012 i 2013r
plus OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
minus NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA
plus OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLE
plus PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
plus DZIERŻAWY I NAJEM NIERUCHOMOŚCI
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2014r.
minus ZEBRANIA WIEJSKIE 2014 ROK
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r.
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU WSPIERANIA ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
minus ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014r.
plus WYBORY DO RADY OSIEDLA SKARBIMIERZ - OSIEDLE 14 grudnia 2014r.
minus HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2015r.
plus WYBORY PREZYDENTA RP 10 MAJA 2015r.
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 14.09.2015r. do 31.10.2015r. dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu - Osiedle
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
minus REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r.
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 25 PAŹDZIERNIKA 2015r
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 16.11.2015r. do 31.12.2015r.dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus KONKURS SPORT NA 2016 ROK
minus REJESTRY
minus ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA HARMONGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SKARBIMIERZ
plus OGŁOSZENIA KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2017r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Formularze podatkowe
2. Formularze podatkowe na 2006 rok
3. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn. org. którym w 2005r. udzielono w zakresie podatków ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono na raty
4. Odroczenia 2006- umorzenia 2006- wykaz osób prawnych i fizycznych
5. Wykaz osób którym odroczono w 2007 roku podatek
6. Wykaz umorzeń w 2007 roku
7. Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku
8. Wykaz umorzeń i odroczeń podatkowych w 2008 roku
9. PODATKI 2010
10. Wykaz umorzeń i odroczeń podatkowych w 2009 roku
11. Umorzenia i odroczenia za 2010r.
12. PODATKI NA 2012
13. Wykaz odroczeń i umorzeń w 2011 roku
14. PODATKI NA 2013 R
15. Wykaz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych - pomoc publiczna za 2012rok (inne niż de minimis)
16. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń ( pomocy de minimis ) w 2012 roku w kwocie przewyższającej 500zł.
17. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w 2012 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
18. Wykaz umorzeń osób prawnych (de minimis) w 2012r. w kwocie przewyższającej 500zł.
19. Wykaz odroczeń - osób fizycznych i osób prawnych - w kwocie przewyższającej 500zł.
20. PODATKI NA 2014 ROK
21. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń ( pomocy de minimis ) w 2013 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
22. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
23. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w 2013 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
24. WYKAZ UMORZEŃ I ODROCZEŃ ZA 2013r.
25. PODATKI NA 2015 ROK
26. WYKAZ UMORZEŃ W 2014 ROKU
27. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
28. Uchwała Nr X/69/2015 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
29. Uchwała Nr X/70/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
30. Uchwała Nr X/71/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
31. FORMULARZE PODATKOWE NA 2016 rok
32. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń ( pomocy de minimis ) w 2015 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
33. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
34. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w 2015 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł
35. WYKAZ UMORZEŃ ZA 2015r. - OSOBY PRAWNE
36. WYKAZ ODROCZEŃ ZA 2015r. -OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE
37. ULGI NABYCIA GRUNTÓW ZA 2015 ROK
38. PODATKI 2017

Ilość odwiedzin: 38279
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Małgorzata Kubik
Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-15 13:35:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner